Statut Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „AD REM”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji “ AD REM”, ·które w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem;
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu Stowarzyszenie “ AD REM”
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie oraz ich rodzinom. Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska;
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa;
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu;
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
9. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
10. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II

Cele i środki działania

11. Stowarzyszenie zostało powołane w celu:
a) integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie.
b) pomocy społecznej dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych, w tym pomocy rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
c) działalności edukacyjnej i adaptacyjnej, umożliwiającej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy zawodowej i społecznej;
d) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
e) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
g) kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie i ich rodzin;
h) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
i) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
j) działalności charytatywnej;
k) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności działalności informacyjnej i szkoleniowej dotyczącej przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów zapobiegania temu zjawisku;
l) popularyzowania wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
m) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych;
n) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) promocji i organizacji wolontariatu.

12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej (studiów, szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, warsztatów naukowych);
b) współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego zajmującymi się pomocą młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
c) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami;
d) organizowanie akcji pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie z udziałem innych podmiotów;
e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie wycieczek, półkolonii, obozów rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin;
f) organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie;
g) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie;
h) doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenie miejsc pracy dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
i) organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
j) pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom i instytucjom w ramach programów grantowych;
k) zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób i instytucji;
l) inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpracę ze środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
m) zakładanie i prowadzenie placówek profilaktycznych (kluby twórcze dla młodzieży, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, kluby ekologiczne, placówki całodziennego pobytu itp.).

13. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach w zakresie produkcji, handlu i usług. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji elów
Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona ziałalność gospodarcza.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

15.Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

16. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1. zobowiąże się do akceptacji Statutu;
2. wypełni deklarację członkowską;
3. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;
4. opłaca składki członkowskie.

17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

19. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

21. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnego opłacania składek.

24. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie wyczajni;

25. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

26. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b. wykluczenia przez Zarząd:
1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
2. z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
3. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku;
4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia złonków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

29. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna;

30. Kadencja władz.
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

31. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

32. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

33. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne;

34. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania;

35. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków wyczajnych Stowarzyszenia.

36. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

37. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian statutu;
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. uchwalanie budżetu;
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia;
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
ł. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

39. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

41. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia;
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
h. przyjmowanie i skreślanie członków.

42. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza

44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

45. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym rybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

46. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

Rozdział V

Majątek i Fundusze

47. Majątek Stowarzyszenia powstaje;
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia);
d) z dotacji;
e) z odsetek bankowych;
f) z prowadzonej działalności gospodarczej;
g) z innych źródeł.

48. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz w kasie.

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

52. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji celów statutowych. Zyski z prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.

53. W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczone:
- udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
- wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
- zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

54. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

55. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia;

56. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


Dokumenty do pobrania

Statut Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „AD REM”
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2012
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2011
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2010
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2009
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2008
MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM” za rok 2007