logo n

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego
w Zgierzu realizuje projekt pod nazwą „RODZINA i JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie: 1 348 142,94 zł

Koszty ogółem: 1 586 092,94 zł

Wkład własny: 237 950,00 zł

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego
w Zgierzu realizuje projekt pod nazwą „RODZINA i JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie: 1 348 142,94 zł

Koszty ogółem: 1 586 092,94 zł

Wkład własny: 237 950,00 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz kompleksowe wsparcie rodzin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu i Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD-REM w okresie od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. mający na celu przeciwdziałanie i ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz poprawa jakości dostępności usług na rzecz integracji społecznej i zapobieganiu patologiom dzieci i młodzieży i ich otoczenia poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie AD-REM.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią rodziny z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Działania

Rodzaj wsparcia oferowany w ramach projektu:

 1. Praca socjalna

Jednym z warunków niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie jest sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i skierowanie rodziny do objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz udziału we wsparciu przewidzianym w projekcie.  Pracownik socjalny będzie współpracował z asystentem rodziny w celu monitorowania udziału w proj. i rozwiązywania ewentualnych problemów rodziny przez cały czas trwania projektu, zastępuje asystenta w razie jego nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie). W ramach zadania zaplanowane jest również wsparcie finansowe stanowiące wkład własny Ośrodka w projekcie.

 1. Wsparcie asystenta rodziny

Asystent wspólnie z rodziną, pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej opracuje plan pracy w projekcie. Będzie udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, mieszkaniowych, zarobkowych lub innych bieżących. W sytuacji zagrożenia będzie podejmował środki interwencyjne lub zaradcze. Wsparcie skierowane będzie do 15 rodzin (60 osób).

 1. Wsparcie specjalistyczne (terapia indywidualna, rodzinna, logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie prawne)

Celem realizacji wsparcia jest przeciwdziałanie rozpadowi rodziny, jej marginalizacji i degradacji m.in. poprzez wczesne interwencje. Z uwagi na zróżnicowanie problemów zatrudnieni będą następujący specjaliści:

 1. terapeuta indywidualny (4 spotkania w miesiącu x 3h),

 2. terapeuta rodzinny(4 spotkania w miesiącu x 4h),

 3. logopeda(4 spotkania w miesiącu x 3h)

 4. pedagog(4 spotkania w miesiącu x 3h)

 5. poradnictwo prawne (4 spotkania w miesiącu 2h).

 1. Grupa wsparcia

Spotkania w sprawdzonej dotychczas formule przewidują dobrowolny udział osób uczestniczących, uzależniony od ich wewnętrznej motywacji. Spotkania będą miały charakter otwarty. W zależności od zaproponowanej tematyki uczestnicy spotkań mogą się zmieniać. W celu zapewnienia komfortu prowadzenia i uczestnictwa, grupy nie będą przekraczać 8 osób.

 1. Warsztaty rodzinne

  1. “ROLA I FUNKCJE RODZINY”

Zakres merytoryczny wsparcia będzie obejmował zagadnienia zagadnienia związane
z rodzicielstwem: dziecko z problemami, autoagresja, nadpobudliwość, trudne momenty w życiu rodziców i dziecka, edukacja na temat niepełnosprawności (odmienne wymagania fizyczne i psychiczne osób niepełnosprawnych) - 5 spotkań x 6h = 30h.

2. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH

Warsztaty podzielone na 2 moduły warsztatów kształtujących podstawowe umiejętności rodzicielskie: moduł zdrowotny (dieta, kuchnia za 3 gr, higiena, pielęgnacja) i moduł budżet domowy (gospodarowanie budżetem) - łącznie 6 dni x 6h = 36h.

3. WYJAZD SOCJOTERAPEUTYCZNY

Wyjazd dla 60 uczestników projektu zorganizowany poza miejscem zamieszkania (na terenie województwa łódzkiego). Podczas 7-dniowego wyjazdu uczestnicy będą tworzyć portret własnej rodziny/drzewo genealogiczny różnymi technikami (fotografia/rysunek/nagranie) i uczestniczyć w różnego typu zajęciach mających na celu budowanie relacji rodzinnych. Uczestników będzie wspierała wykwalifikowana kadra. Okres realizacji wyjazdu zaplanowano na 07-08.2022 r.

4. Streetworking.

Wsparciem 2 streetworkerów zostanie objętych 10 osób, którzy po diagnozie środowiska lokalnego zostaną zrekrutowani w ich własnym środowisku. Streetworkerzy będą pomagać w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych i domowych. Bedą uczyć przestrzegania norm społecznych i funkcjonowania w życiu społecznym, uczestniczyć we wspólnych wyjściach do kina, teatru, restauracji. Bedą realizować wraz z młodzieżą projekty społeczne tj.: wieczory literackie, wystawy fotograficzne, rękodzieła, projekcje filmów, spotkania otwarte, na które będą zapraszani goście. W efekcie powstaną 2 pięcioosobowe grupy, spotykające się 2 x w tygodniu.

5. Zajęcia rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych - placówka wsparcia dziennego

Zadanie będzie realizowane dla 20 podopiecznych placówki prowadzone będzie w formie warsztatowej, skierowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych.  Każdy uczestnik będzie brał udział w minimum 3 zajęciach w tygodniu (min.48h/m-c) zgodnie z diagnozą zawartą w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju Osobistego spośród wymienionych poniżej:

 1. zajęcia umiejętności twórczych: rozwój umiejętności manualnych, technicznych, wyobraźni i umiejętności kreatywnego tworzenia, wyrażania samoświadomości i ekspresji kulturalnej;

 2. zajęcia edukacyjne (biologia, chemia, fizyka i astronomia) łączenie nauk ścisłych z otaczającym światem za pomocą nowoczesnych technologii, rozwój  kompetencji matematycznych i naukowych oraz technicznych, a także wyrównywanie braków edukacyjnych;

 3. zajęcia sportowo-survivalowe (taniec, sztuki walki, gry zespołowe, bieganie, pływanie) :propagowanie zdrow.stylu życia i uwrażliwienie na ekologię.

 4. zajęcia kulinarne nauka gotowania rozwój kompetencji w tym zakresie;

 5. zajęcia informatyczne obsługa komputera i programów, tworzenie informacji, przekazów multimedialnych.

 6. zajęcia językowe (drama, teatr, dyskusje, film, książka, warsztaty językowe) rozwój kompetencji językowych, umiejętności porozumiewania się, konwersowania, rozumienia informacji i sztuki przekazywania jej.

 7. zajęcia kulturalne (kino,teatr,restauracja,basen, itp.)zajęcia zorganizowane zgodnie
  z zainteresowaniami grupy docelowej, kształtujące postawy, wpływające na poszerzenie horyzontów.

  6. Program „W drodze na szczyt” (placówka wsparcia dziennego).

Program przeznaczony dla łącznie 24 osób. W programie znajdą sie kursy i szkolenia realizowane na ściance wspinaczkowej i skałach. Wśród kadry specjalistów znajdzie się trener prowadzący zajęcia w teoretyczne oraz terenowe, animator grup wspinaczkowych, psycholog oraz wolontariusze Tematy zajęć będą obejmowały zarówno zagadnienia związane ściśle z tematyką wspinaczki, jak również elementy współpracy, podejmowania wyzwań, wzmacniania samooceny, promowania zdrowego stylu życia, kursy I i II stopnia, odpowiednio elementy poruszania się na skałkach i ściankach, asekurację, autoratownictwo.

W programie znajdzie się również szkolenie wyjazdowe, podczas którego uczestnicy zdobędą podstawy wiedzy na temat wspinaczki drytoolowej oraz wiedzę dotyczącą wspinaczki ekologicznej, geologicznej i pierwszej pomocy.

Najlepsi Uczestnicy program (3 osoby) będą mogli ukończyć kurs operatora ścianki wraz z  praktykami prowadzący do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

 

logo n

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA

logo n

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy – najemcy infrastruktury wspinaczkowej „ścianki” w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA