Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja

Informacje o projekcie

 • Nazwa projektu: „Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja”
 • Koordynator: Nadina Milewska-Pindor
 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Okres realizacji: 01.03.2016r. - 31.12.2017r.
 • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Projekt „Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja” zgodnie z zainicjowanym partnerstwem pomiędzy Stowarzyszeniem AD REM a Gminą Aleksandrów Łódzki (AŁ) zakłada rozszerzenie oferty świetlicy – KLUB NOTA BENE, pełniącej funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do 60 osób w wieku 11-18 lat z terenu gminy Aleksandrów Łódzki zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym do 6 osób z upośledzeniem lekkim/umiarkowanym). Projekt zakłada prowadzenie systematycznych zajęć o charakterze opiekuńczym, rozwojowym oraz edukacyjnym, będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Z uwagi na decydujący wpływ najbliższego otoczenia na sytuację społeczno-zawodową młodzieży, wsparciem zostanie objętych również 40 osób dorosłych – rodziców dzieci.

 

 

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 

 • Klub NOTA BENE - indywidualna praca z tutorem (III. 2016 - XII. 2017)

  Tutoring to podstawowa forma wsparcia oferowana w ramach projektu, zakładająca systematyczną i zindywidualizowaną pracę z młodzieżą. Wsparciem tutora zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu (60 osób). Celem pracy tutora jest wspieranie młodych osób w rozwoju oraz w osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Każdy uczestnik będzie pracował indywidualnie ze swoim tutorem co najmniej 1 godzinę w tygodniu. Poprzez dokonanie szczegółowej diagnozy tutorzy opracują wspólnie z uczestnikami indywidualne ścieżki rozwoju osobistego, a następnie będą czuwać nad ich prawidłową realizacją (okres realizacji danej ścieżki 6-20 miesięcy). Tutor odpowiadać więc będzie za właściwy przebieg realizacji ścieżki każdego z uczestników, jak również za monitoring, ewaluację oraz bieżące korygowanie ustaleń. Każda ścieżka będzie uwzględniać potrzeby, deficyty, zainteresowania i potencjał uczestnika, co będzie przekładało się na rodzaj wsparcia otrzymanego w projekcie.

 • Klub NOTA BENE – zajęcia wszechstronnie rozwijające uczestników i zapobiegające wykluczeniu społecznemu (IV.2016 - XII.2017)

  Zajęcia tematyczne odbywać się będą od poniedziałku do soboty (co najmniej 4 razy w tygodniu po 4 godziny zajęć) w formie warsztatów skierowanych na rozwój zainteresowań, kompetencji osobistych oraz umiejętności społecznych. Młodzież nauczy się realizować i wyrażać siebie, rozwijać swoje zdolności i predyspozycje co wpłynie na poprawę samooceny i nabranie pewności siebie. Uczestnicy rozszerzą swoje horyzonty dotyczące świata i najbliższego otoczenia, a także nauczą się samodzielności uczęszczając na następujące zajęcia:

  ARTYSTYCZNE

  Stworzenie możliwości wyrażania siebie, uwrażliwienie na świat, ćwiczenie sprawności manualnych, rozwijanie wyobraźni

  EDUKACYJNE

  Biologiczne, chemiczne, fizyczne i astrologiczne. Przedstawienie nauk ścisłych w sposób ciekawy w powiązaniu z otaczającym światem za pomocą nowych technologii

  SPORTOWE

  Sztuki walki, piłka nożna i siatkowa, bieganie, pływanie. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie zdrowej rywalizacji

  SURVIVALOWE

  Uwrażliwienie na ekologię, rozbudzenie kreatywności i samodzielności

  KULINARNE

  Poznanie kuchni świata, nauka savoir vivre i gotowania

  TANECZNE

  Funkcjonowanie grupy tanecznej, nauka współpracy, rozwój sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wzmocnienie samooceny.

  HISTORYCZNO-KULTUROWE

  10 wyjazdów jedno lub dwudniowych na obszarze woj. łódzkiego Każdy uczestnik weźmie udział w co najmniej 3 z wymienionych poniżej zajęć - min. 24 h/m-c.

  ZAJĘCIA Z DOR. ZAWODOWYM

  Grupowe - 2h/tydzień; indywidualne - 2h na uczestnika/projekt. Zajęcia grupowe, prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi tj. edukacyjne gry komputerowe, tablica multimedialna i tablety, gry symulacyjne itp., uświadomią uczestnikom ich predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Z kolei na zajęciach indywidualnych każdy z uczestników opracuje wraz z doradcą indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

 • Klub NOTA BENE - program „W drodze na szczyt” (IV.2016 - XII.2017)

  Program „W Drodze na Szczyt” będzie realizowany poprzez działania:

  I – zajęcia na ściance wspinaczkowej (2 x w tygodniu po 3 godziny) wyposażające uczestników w umiejętności praktyczne w zakresie wspinaczki, naukę współpracy, podejmowania wyzwań, prowadzenia zdrowego stylu życia, wzmacniające samoocenę.

  II – kursy i szkolenia (w tym kursy wyjazdowe): zajęcia oswajające ze wspinaczką, cykl kursów, które dają wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie poruszać się w skałach oraz kurs operatora ścianki wspinaczkowej umożliwiający podjęcie w przyszłości pracy zarobkowej.

  III – zajęcia teoretyczno-terenowe (2 x w miesiącu po 3h) wyposażające uczestników w wiedzę dotyczącą wspinaczki, ekologii, geografii, pierwszej pomocy, survivalu, trenujące samodzielność, zaradność, umiejętność współpracy w grupie (w tym 2 wyjazdy po 4 i 5 dni na terenie woj. łódzkiego)

  IV – zajęcia edukacyjno-rozwojowe (2x w miesiącu) pozwalające na przepracowanie doświadczanych emocji i przeżyć oraz uwewnętrznienie zmian jakie pod wpływem działań programu zajdą w świadomości i zachowaniu uczestników.

  Program „W drodze na szczyt” wpłynie na rozwój osobisty i emocjonalny beneficjentów, rozwinie ich umiejętności społeczne i indywidualne.

 • Klub NOTA BENE - programy pomocy dzieciom poprzez pracę z całą rodziną (IV.2016 - XII. 2017)

  W ramach projektu zrealizowane będą dwa programy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu młodych ludzi, poprzez pomoc całej rodzinie. Weźmie w nich udział 60 uczestników wraz z rodzicami.

  I. Psychoedukacyjny Program Wzmacniania Rodziny (8edycji)

  Działanie koncentruje się na rozwijaniu zdolności wychowawczych i sprawowaniu kontroli przez rodziców oraz udoskonalaniu umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków. Zadanie przyczyni się do niwelowania aspołecznych zachowań dzieci i młodzieży (stosowanie używek, absencja szkolna, przynależność do destrukcyjnych grup społecznych itp.) W ramach programu realizowane będą cykle warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Harmonogram 1 edycji - 7 spotkań dla rodziców i dzieci (równolegle), 7 spotkań dla całych rodzin, 2 spotkania ewaluacyjne. Jedna edycja trwa 2 miesiące i zakłada udział 5-7 rodzin.

  II. Trening Relacji Opiekuńczych (TRO-p) (4edycje)

  Działanie koncentruje się na uruchomieniu naturalnych zasobów opiekuńczych w relacji rodzic-dziecko i dziecko-rodzic, rozwoju osobistym, nabywaniu lepszych umiejętności komunikacji w rodzinie, oraz podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Harmonogram 1 edycji - 9 spotkań dla rodziców i dzieci (równolegle), 3 spotkań dla całych rodzin, 2 spotkania oceniające, 2 spotkania ewaluacyjne. Jedna edycja trwa 4-5 miesięcy i zakłada udział 5-7 rodzin.

 • Klub NOTA BENE - terapia metodą EEG Biofeedback (IV.2016 - XII. 2017)

  W ramach projektu powstanie pracownia biofeedback, w której realizowane będą zajęcia – tzw. sesje biofeedbackowe. Proponowana metoda jest metodą nieinwazyjną, nie wywołującą skutków ubocznych, polegającą na prowadzeniu treningów poprawiających efektywność pracy mózgu i zakładającą co najmniej 20 sesji po 45 min każda 1/tygodniu. Włączenie tego rodzaju wsparcia będzie wynikało z diagnozy i zostanie uwzględnione w ścieżce rozwoju osobistego. Łącznie w zadaniu weźmie udział 40 uczestników (800 sesji biofeedback). Terapia EEG-Biofeedback zwiększa iloraz inteligencji (IQ) oraz pozytywnie wpływa na zdolności poznawcze i zdolność uczenia się.

logotypy lodz