Galeria alternatywna

Informacje o projekcie

  • Nazwa projektu: „Obudź jutro – galeria alternatywna”
  • Koordynator: Melania Dominiak
  • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Okres realizacji: 01.05.2011r. – 31.10.2012r.
  • Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, działanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dlaczego galeria?

Większość młodych ludzi przebywających w placówkach socjoterapeutycznych potrzebuje wsparcia w 3 sferach funkcjonowania: 1) w sferze dotyczącej postrzegania oraz stosunku do samego siebie, 2) w relacjach interpersonalnych z dorosłymi i rówieśnikami oraz 3) w realizacji obowiązku szkolnego i sferze aktywności zawodowej. Cechuje ich negatywne przekonanie o sobie i świecie oraz brak wiary we własne siły. Młodzi ludzie nie dostrzegają potrzeby kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, często nie są przygotowani do wkroczenia w dorosłe życie.

W Polsce realizowane są różnego typu programy resocjalizacyjne, skierowane na niwelowanie zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie poziomu przystosowania młodych ludzi do życia w społeczności oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie w dorosłości. Najczęściej jednak programy te koncentrują się tylko na jednym lub maksymalnie dwóch z trzech obszarów wspomnianych powyżej, podczas gdy pozostałe sfery nie podlegają żadnym oddziaływaniom. Praktyka pracy z młodzieżą pokazuje, że wiedza teoretyczna nie zastąpi doświadczenia, a nawet najlepiej przyswojone umiejętności nie wystarczą, jeśli jednostka nie jest psychicznie gotowa do wejścia w dorosłe życie społeczno-zawodowe. Państwa Europy Zachodniej już dawno zauważyły potrzebę łączenia różnych form wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem, by ta, zgodnie z założeniami UE, miała zapewniony dostęp do kompleksowych usług edukacyjnych i zawodowych.

Pomysł utworzenia galerii „Obudź jutro” powstał więc w odpowiedzi na potrzebę kompleksowego rozwoju kompetencji kluczowych wśród młodych osób w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem. Dając uczestnikom nową wiedzę i umiejętności, realizatorzy projektu dbali przede wszystkim o to, by młodzież potrafiła wykorzystać ją w praktyce, jak również o to, by oddziaływaniom zostały poddane wszystkie obszary problemowe diagnozowane wśród wychowanków, tj. obszar dot. postrzegania siebie, relacji interpersonalnych i aktywności zawodowej.

Dla kogo? Z kim?

Projekt „Obudź jutro” był skierowany na aktywizację zawodową i społeczną młodzieży w wieku 15-18 lat z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi. Stowarzyszenie AD REM zdecydowało się wykorzystać doświadczenia państw zachodnich w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując im działania łączące różne formy wsparcia oraz zapewniając dostęp do kompleksowych usług edukacyjnych i zawodowych. W tym celu została powołana do życia galeria alternatywna. Nawiązaliśmy współpracę z holenderską organizacją Richter by zaadaptować stosowaną przez nich metodologię pracy z młodzieżą do polskich warunków. Organizacja Richter wykorzystuje pomysł funkcjonowania galerii sztuki alternatywnej jako miejsca, gdzie młodzi ludzie uczą się funkcjonować w relacjach społecznych, wyrażać swoje emocje i budować obraz własnej osoby, zdobywają umiejętności i doświadczenie zawodowe.

W jaki sposób działaliśmy?

W ramach projektu została powołana do życia Galeria Alternatywna, którą zarządzali wychowankowie MOS nr 3 w Łodzi. Młodzież była odpowiedzialna zarówno za sprawy organizacyjne związane prowadzeniem galerii, jak również za przygotowanie i przeprowadzenie szeregu spotkań i eventów dla swoich rówieśników, łódzkich artystów i społeczności lokalnej. Ponadto przez cały okres trwania projektu młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach socjoterapii oraz warsztatach fotograficznych i graffiti, podczas których uczyli się, jak w sposób akceptowalny społecznie, wyrażać swoje emocje i przekazywać własny sposób postrzegania świata. W programie edukacyjnym znalazły się również zajęcia z doradcą zawodowym, wspierającym uczestników w procesie planowania ścieżek rozwoju zawodowego, oraz warsztaty z marketingu i zarządzania z elementami przedsiębiorczości. Po roku trwania projektu 8 uczestników wzięło udział w miesięcznym stażu w galerii holenderskiej, wzbogacając własne doświadczenia społeczne i zawodowe.