Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.
Janusz Korczak

Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży został utworzony z myślą o potrzebie wspierania naszych podopiecznych w sferze edukacyjnej, w obszarze życia osobistego i rodzinnego oraz funkcjonowaniu sołecznym. Zależy nam na tym, by nasza młodzież umiała radzić sobie z codziennymi problemami, świadomie wkraczała w dorosłe życie oraz z większą pewnością stawiała pierwsze kroki na rynku pracy. Chcemy, by młodzi  dzie wytyczali ambitne cele i do nich dążyli. Dlatego pokazujemy im, jak wzmacniać poczucie własnej wartości, jak rozpoznawać i wyrażać emocje, a także w jaki sposób kształtować pozytywne relacje z rodziną i rówieśnikami. Uczymy ich marzyć, planować i konsekwentnie podążać w wytyczonym kierunku.

Cieszymy się z ich sukcesów, chwalimy, doceniamy! Do najważniejszych celów naszego programu należą:
  • Wzrost umiejętności interpersonalnych młodzieży (poczucia własnej wartości, samoświadomości, komunikacji, radzenia sobie ze stresem)
  • Wzrost umiejętności społecznych (rozumienia reguł społecznych, komunikacji z otoczeniem, odpowiedzialności za własne działania, angażowania innych do swoich działań)
  • Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie różnorodnych, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego
  • Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród młodych ludzi (rozbudzenie potrzeby kształcenia, samorozwoju, poczucia odpowiedzialności za podejmowane role społeczne)
  • Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych rodziców
  • Zwiększenie aktywności mieszkańców społeczności lokalnych
  • Przełamywanie wzajemnego stereotypowego postrzegania wśród młodzieży i mieszkańców społeczności lokalnej

Projekty

Galeria alternatywna

Galeria alternatywna

Pomysł utworzenia galerii „Obudź jutro” powstał więc w odpowiedzi na potrzebę kompleksowego rozwoju kompetencji kluczowych wśród młodych osób w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem. Dając uczestnikom nową wiedzę i umiejętności, realizatorzy projektu dbali przede wszystkim o to, by młodzież potrafiła wykorzystać ją w praktyce, jak również o to, by oddziaływaniom zostały poddane wszystkie obszary problemowe diagnozowane wśród wychowanków, tj. obszar dot. postrzegania siebie, relacji interpersonalnych i aktywności zawodowej.

Inspirownia

Inspirownia

Celem projektu było stworzenie w MOS Nr 3 pomieszczenia, w którym młodzież będzie mogła realizować swoje artystyczne pomysły pod okiem instruktorów, w tym studentów ASP z Łodzi. Projekt przebiegał w następujących etapach:

  • Przygotowanie projektu pomieszczenia „Klub Inspirownia”;
  • Remont pomieszczenia wykonany wspólnie przez uczestników projektu oraz studentów ASP.
Zajęcia artystyczne z metody upcycling (przetwarzanie zużytych przedmiotów w celu powtórnego wykorzystania); podczas cyklicznych spotkań prowadzonych przez studentów ASP młodzież uczyła się sposobów wykorzystania zużytych przedmiotów poprzez nadanie im nowej funkcji używkowej. Celem warsztatów było rozwinięcie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz rozbudzenie kreatywności;

Jeden krok do dorosłości

Jeden krok do dorosłości

Celem projektu było kompleksowe przygotowanie grupy 15 wychowanków opuszczających Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3 w Łodzi do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez stworzenie pozaszkolnego Klubu Nota Bene, działającego w oparciu o program socjoterapeutyczny połączony z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej. Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i doświadczenie pozwalające na „poruszanie się” po różnych instytucjach publicznych, podnieśli kompetencje społeczne poprzez uczestnictwo w warsztatach rozwoju osobistego (tzw. Akademii Rozwoju) oraz wzmocnili samoocenę i motywację do aktywnego działania w życiu społecznym. W ramach projektu został wydany „Poradnik Usamodzielnienia – zbiór praktycznych porad dla młodych osób opuszczających placówki wychowawcze”. Poradnik został przygotowany przez uczestników projektu.

Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja

Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja

Projekt „Klub NOTA BENE - rozwój, pasja, kreacja” zgodnie z zainicjowanym partnerstwem pomiędzy Stowarzyszeniem AD REM a Gminą Aleksandrów Łódzki (AŁ) zakłada rozszerzenie oferty świetlicy – KLUB NOTA BENE, pełniącej funkcję ośrodka wsparcia dziennego. Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do 60 osób w wieku 11-18 lat z terenu gminy Aleksandrów Łódzki zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym do 6 osób z upośledzeniem lekkim/umiarkowanym). Projekt zakłada prowadzenie systematycznych zajęć o charakterze opiekuńczym, rozwojowym oraz edukacyjnym, będących odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Z uwagi na decydujący wpływ najbliższego otoczenia na sytuację społeczno-zawodową młodzieży, wsparciem zostanie objętych również 40 osób dorosłych – rodziców dzieci.

Nasze duże tworzenie

Nasze duże tworzenie

Projekt nasz zakładał integracje młodzieży defaworyzowanej przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 ze społecznością lokalną. Cele projektu osiągnięte zostały poprzez nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną, uczestnictwo w warsztatach filmowych przeprowadzonych przez studenta ostatniego roku PWSTTviF w Łodzi, wspólne nakręcenie przez uczestników projektu z MOS nr 3 oraz Oratorium prowadzonego przez Siostry Salezjanki i przedstawicielami społeczności lokalnej filmu zatytułowanego „ Dzień jak co dzień”, zorganizowanie w dniu 13.12.2007

Podróż  za jeden usmiech

Podróż za jeden usmiech

Celem, jaki postawiliśmy sobie przystępując do realizacji projektu „Podróż za jeden uśmiech”, była pomoc w przełamaniu wewnętrznej blokady uczestników, która utrudniała im otwarcie się na innych ludzi. Podczas wszystkich działań chcieliśmy pokazać i nauczyć naszych beneficjentów nowych, ciekawych i aktywnych form spędzania czasu wolnego będących alternatywą dla ich dotychczasowego stylu życia, w którym dominował podział ludzi na słabych i mocnych, gdzie rządziło prawo pięści i postawa roszczeniowa.

SAM

SAM

Projekt skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Łodzi. W projekcie uczestniczyły trzy placówki: MOS nr 2, MOS nr 3 i MOS nr 4. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i pełnienia prawidłowych ról społecznych 15–ki wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Łodzi.

Spełniamy marzenia o czystej ziemii

Spełniamy marzenia o czystej ziemii

Projekt „Spełniamy marzenia o czystej ziemi” adresowany był do grupy 12 młodych osób ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, mieszkających lub korzystających z usług instytucji działających na terenie Osiedla im. Montwiłła Mireckiego, m.in. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi, uczniów dochodzących do Szkoły Podstawowej nr 212 i Gimnazjum nr 50 działających przy MOS nr 3 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi. Wśród osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie byli m.in. członkowie Ecoclubu – „Nie tylko dla siebie”, działającego przy Stowarzyszeniu Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM od trzech lat. Odbiorcami projektu była młodzież w wieku 10 – 17 lat

Projekt: Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój

Projekt: Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój

Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem rodzin z dziećmi w wieku 10 – 18 lat znajdujących się z różnych powodów w kryzysowych sytuacjach życiowych. Wsparcie rodziców/opiekunów obejmuje udział w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności wychowawcze tj: „Szkoła dla rodziców”, „Trening Relacji Opiekuńczych”, „Program Wzmacniania Rodziny”. Jedocześnie otrzymują indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie pomocy rodzinie. Wsparcie dzieci i młodzieży obejmuje możliwość uczestniczenia w Klubie „ Obudź Jutro” na terenie Zgierza i Klubie ”Nota Bene” w Aleksandrowie Łódzkim. Oferta klubowa w obydwu miejscach rozszerzona jest o zajęcia rozwojowe i edukacyjne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną bądź też udział w programie WNDS czy we wsparciu w postaci streetworkingu.