Zapytanie ofertowe 2-2/2020 dot. Zadania Nr 2

2cig znakw RPO kolorowy

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy:

Doradcy Zawodowego w projekcie pn. „ Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA

OŚWIADCZENIE