Zapytanie ofertowe 2-1/2020 dot. Zadania Nr 2 - COACH

2cig znakw RPO kolorowyStowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: COACHA w projekcie pn. „ Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

OGŁOSZENIE

OFERTA

OŚWIADCZENIE